Vytisknout tuto stránku

Dopad projektu

Naplnění a uspokojení zájmu jednotlivých partnerů a cílové skupiny vytváří předpoklad následné udržitelnosti a uplatnitelnosti výstupů projektu v rámci České republiky:

I. Naplnění zájmu partnera MPSV ČR – Správy služeb zaměstnanosti:

  1. Navržení, vytvoření a pilotní odzkoušení systému pracovní rehabilitace, a jeho předání po skončení projektu do kompetence MPSV ČR, vytvoří podmínky pro praktické naplnění ustanovení zákona č. 435/2004 - části pracovní rehabilitace v kompetenci úřadů práce (v současné době není metodicky ani prakticky takto nastaven ani systémově řešen, a všechny úřady práce, nejen ty partnersky zapojené v projektu, to výrazně postrádají)

  2. Využití a přenos metod, nástrojů a přístupů, které přicházejí z oblasti pracovní rehabilitace v zahraničí. Jde o naplnění předpokladů při přebírání výstupů mezinárodních rozvojových partnerství a vytváření podmínek další následné spolupráce, realizované již na úrovni jednotlivých partnerů (workshopy, mezinárodní pracovní semináře, metodiky, apod.)

  3. Vytvořený elektronický zpravodaj, který bude poskytovat metodické informace k pracovní rehabilitaci i po skončení projektu. Jeho provozování bude v rámci diseminace příjemcem projektu.

II. Naplnění zájmu partnerů – úřadů práce

  1. V rámci projektu, díky realizaci pilotního ověření výstupů projektu, dojde k  vytvoření funkčního systému pracovní rehabilitace (úřad práce, zdravotnické zařízení s funkčním oddělením či jednotkou specializovanou na pracovní rehabilitaci, vzdělávací zařízení s odpovídající metodikou poradenské činnosti) ve spádových oblastech 12 úřadů práce 4 regionů.

  2. Součástí následné diseminace bude vytváření podmínek pro přenos systému pracovní rehabilitace do zbývajících úřadů práce formou konzultací, předáním metodik a  instrukcí pro partnery úřadů práce (zdravotnická zařízení s funkčním oddělením pracovní rehabilitace, vzdělávacím zařízením s odpovídající metodikou poradenské činnosti).

  3. Součástí výstupů projektu je i vypracování standardů pro další zájemce ze strany zdravotnických a vzdělávacích zařízení tak, aby poskytované služby  v rámci pracovní rehabilitace odpovídaly potřebám a požadavkům úřadů práce. Úřady práce tím získají nástroj pro kvalifikované výběry dalších partnerů pro naplnění pracovní rehabilitace, který nyní nemají k dispozici.

III. Naplnění zájmu cílové skupiny

  1. Projektem vytvořený systém pracovní rehabilitace rozšiřuje strukturu poradenské činnosti v rámci úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením tak, že umožňuje těmto osobám lépe a efektivněji nastavit a využít svůj osobnostní i pracovní potenciál, a tím i práva na rovný přístup na otevřený trh práce. Očekáváme zvýšený zájem těchto osob o využití této formy poradenské činnosti.

IV. Naplnění zájmu partnerů – zaměstnavatelů

  1. V projektu navržený systém umožňuje lépe a efektivněji nastavit a uplatnit osobnostní pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, vytváří předpoklad změny v přístupu zaměstnavatelů a podněcuje je k  zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cesta změny přístupu vede přes projektem vytvořenou metodu funkčního hodnocení potenciálu osoby se zdravotním postižením, pracovní a sociální rehabilitaci, motivaci a aktivaci, a vyúsťuje v možnost relevantní nabídky práce.

Previous page: Popis projektu
Next page: Lokalizace projektu