Vytisknout tuto stránku

Aktivity projektu

Aktivity projektu jsou rozloženy do tzv. Akce 2 a Akce 3.

Pracovní program pro Akci 2 se sestává z realizace aktivit, které jsou zvoleny a rozděleny do logických celků s cílem vytvořit a odzkoušet multifunkční model pracovní rehabilitace kompatibilní se zákonem o zaměstnanosti.

Protože se jedná o tvůrčí proces, nelze z metodologických důvodů zvolené aktivity dopředu detailně  popsat. Jednoznačně jsou definovány klíčové aktivity, výstupy a výsledky projektu, jejich měřitelné indikátory a partneři odpovědni za jejich naplnění.

Za většinu aktivit v rámci Akce 3 je zodpovědný příjemce, avšak v rámci rozvojového partnerství může příjemce požádat partnery o spolupráci, konzultaci, účast apod.

Aktivity pro Akci 2:

MODUL I. – Sociální agentura
1.
Realizace kvantitativní a kvalitativní analýzy sektoru zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských      subjektů ve vybraných 4 krajích ČR včetně realizované depistáže

1.1 Vytvoření adresáře zaměstnavatelských, rehabilitačních, poradenských, vzdělávacích subjektů
1.2 Dotazníkové terénní šetření, včetně vytváření dotazníku pro šetření
1.3 Sběr dat – panelové diskuse, neformální setkání, strukturované rozhovory, audiozáznamy
1.4 Zpracování souhrnné analýzy a odborné kolokvium
1.5 Analýza a komparace výstupů a vybraných ukazatelů

MODUL II. – EDOST
2.
Systém metod zacílených na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny

2.1 Vytváření  metodik diagnostiky psychosenzomotorického potenciálu, vč. Vytvoření Vícejazyčného
výkladového slovníku pracovní rehabilitace
2.2 Vytváření metodiky programu zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením
2.3 Tvorba metodik aktivačního a poradenského programu
2.4 Tvorba metodik uplatňování rovných příležitostí mužů a žen při zaměstnávání oso se ZP


MODUL III. – 1.LF UK + VFN
3.
Podpora organizačního, personálního, materiálového zabezpečení pro uplatnění metod a implementaci Zákona
o zaměstnanosti


3.1 Metodika hodnocení funčních činností a pracovních schopností
3.2 Tvorba metodických postupů pracovní rehabilitace
3.3 Použití metod a nástrojů pracovní rehabilitace

MODUL IV. – OMNI TEMPORE
4.
Pilotní ověřování s implementací dobrých  zahraničních zkušeností

4.1 Ověření metodických postupů realizace systému prac. rehab., včetně odborné přípravy poradců a  lektorů
4.2 Použití vytvořených metod a nástrojů pracovní rehabilitace ve formě ověřovacího kurzu
4.3 Ověření navržené poradenské činnosti pro osoby se ZP

MODUL V. – NF TŽ  + ELBONA
5.
Cesty na trh práce pro osoby se zdravotním postižením

5.1 Podpora a rozvoj efektivní komunikace se zaměstnavateli a provázání pracovní rehabilitace na rehabilitaci
léčebnou a sociální
5.2 Vytvoření systému pomoci zajištění umístění osob se ZP registrovaných na ÚP, neregistrovaných
nezaměstnaných osob se ZP, osob se ZP - absolventů
5.3 Hledání dalších cest na otevřený trh práce, nové motivační nástroje u zaměstnavatelů k zaměstnávání
zdravotně postižených
5.4 Řešení způsobů financování pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených

EDOST + EKONOMSERVIS
6.
Řízení a administrace projektu

6.1 Řízení projektu
6.2 Řízení a koordinace, včetně mezinárodní spolupráce
6.3 Řízení vytvářených metodik
6.4 Komunikace s partnery a koordinace týmů
6.5 Administrace a účetnictví projektu

EDOST
7.
Evaluace, hodnocení, monitoring (průběžné, po modulech, závěrečné)

7.1 Průběžné hodnocení
7.2 Hodnocení podle modulů
7.3 Hodnocení závěrečné

Koordinace – EDOST
8.
Mezinárodní spolupráce

 

Aktivity pro Akci 3:

EDOST
1. Webový portál projektu RAP – komunikace vně, uvnitř i mimo partnerství; pravidelná aktualizace a úprava dle  potřeb v průběhu projektu

EDOST
2Vytvoření Design manuálu – logotyp, dokumenty, hlavičkový papír

EDOST
3. Vytvoření prezentačních  materiálů (informační brožury, katalogy metodik postupů)

3.1 Informační brožura
3.2 Katalogy metodik postupů
3.3 Další materiály pro prezentaci a šíření výstupů projektu

EDOST
4. Návrh a vytvoření mobilních panelů pro prezentaci výstupů projektu

4.1 Vytvoření mobilního panelu pro prezentaci výstupů projektu na ÚP
4.2 Vytvoření mobilního panelu pro prezentaci výstupů projektu na konference
4.3 Vytvoření mobilního panelu pro prezentaci výstupů projektu  na pilotní ověření setkání s partnery

EDOST
5. Krátký informační filmový dokument (Principy a nástroje pracovní rehabilitace) úzce zaměřené na cílovou skupinu

5.1 Vytvoření krátkého informačního filmového dokumentu (principy a nástroje pracovní rehabilitace) úzce
zaměřené na cílovou skupinu
5.2 Vytvoření informačního letáku
5.3 Tiskové zprávy


6
. Pracovní setkání k předávání a postupů řešení - VŠICHNI

NF TŽ + ELBONA + EDOST
7Pracovní semináře pro osoby se zdravotním postižením a informační workshopy pro zaměstnavatele

8.
Pracovní semináře v rámci mezinárodní spolupráce (viz. TCA) - VŠICHNI
9
Konference národního partnerství - VŠICHNI
10
.Konference mezinárodního partnerství - VŠICHNI
11
.Závěrečná hodnotící konference VŠICHNI

NFTŽ + ELBONA + EDOST
12
Elektronický zpravodaj (součást aktualizované webové stránky projektu)

Previous page: Cíle projektu
Next page: Popis projektu